Vítejte na stránkach obce Brněnec

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1.Název
Obec Brněnec

2.Důvod a způsob založení
Obec Brněnec vznikla podle zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.Organizační struktura
Obec Brněnec

Zastupitelstvo
Finanční výbor zastupitelstva
Kontrolní výbor zastupitelstva
Rada
Komise kulturní, školská a sportovní
Sociální komise
Redakční rada

Obecní úřad
matrika, evidence obyvatel, místní poplatky
správa majetku a bytové hospodářství účetní

Kontaktní spojení
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec


Telefon 461 523 811
Email: e-podatelna@brnenec.cz
www: obec.brnenec.cz
ID Datové schránky: wi7be94


4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 7–11:30 a 12:30–17:00 hod
Středa: 7–11:30 a 12:30–17:00 hod
Čtvrtek: pouze na objednávku

4.4 Telefonní čísla
461 523 810, 606 614 398 s­tarosta
461 523 811, 724 313 362 m­ístostarosta, účetní, podatelna
461 523 238, 733 129 574 m­atrika, místní poplatky, pokladna
461 523 138, 603 253 138 r­eferent majetku a bytového hospodářství

4.5 Číslo faxu
nepoužívá se

4.6. Adresa internetové stránky

www.obec.brnenec.cz

4.7 Adresa e-podatelny
e-podatelna@brnenec.cz

4.8 Další elektronické adresy
starosta@brnenec.cz
mistostarosta@brnenec.cz
matrika@brnenec.cz
 spravce@brnenec.cz

4.9 ID datové schránky
wi7be94

5. Bankovní spojení

1283433379/0800 – platby faktur a místních poplatků
35–1283433379/0800 – platby nájmů v obecních bytech

6.IČ
00276464

7.DIČ
CZ00276464

8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Strategický plán rozvoje obce
 • Územní plán
 • Povodňový plán
 • Rozpočtový výhled
 • Rozpočet obce
 • Závěrečný účet obce

8.2 Rozpočet obce

Rozpočet obce
Rozpočtový výhled

8.3 Závěrečný účet

Závěrečný účet obce

8.4 Strategický plán rozvoje

Strategický plán rozvoje obce 2021–2025
Plán rozvoje sportu 2021–2028

8.5 Územní plán

Územní plán

9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Ústně v kanceláři úřadu
Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec
e-mailem na adresu: e-podatelna@brnenec.cz
telefonicky na tel. čísle: 461 523 811
úřední hodiny Po, St od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin

Zákon o svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst.l ) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm.b) – 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§14 odst.3, písm.c) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst.5) – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§16 odst.3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§14 odst.3, písm. a) – 30dnů
 • Lhůta pro odvolání , jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§15 odst.4) – 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst.1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5 odst.2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5 odst. 3) – od 1.1.2002


  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informací
   

Kdo může požádat
O informaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba , přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
Je-li požadována informace označená za utajovanou skutečnost

Jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

Pokud je požadována informace označená za obchodní tajemství
Jde – li o informace o probíhajícím trestním řízení

Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá:

 • Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • Písemně, není – li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat:

 • Musí být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu:

Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30-ti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

 • Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů – pokud žádost splňuje všechny náležitosti , poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15-ti dnů

  Co když orgán nevyhoví:
 • Pokud povinný orgán, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se zato, že vydal informaci, kterým informaci odepřel proti rozhodnutí lze podat odvolání , a to nejpozději do 15-ti dnů od jeho doručení nebo od uplynutí marné lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4
 • Komu se odvolání posílá:
  Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne:
   
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15-ti dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

  Pozn: Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze podat písemně nebo ústně do protokolu, Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře
Dokumenty ke stažení 

13. Popisy postupů
návody na řešení životních situací na portal.gov.cz https://portal.gov.cz/

14. Předpisy
14.1 Nejdůleži­tější používané předpisy


Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

§ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
§ zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
§ zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
§ zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
§ zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
§ zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
§ zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
§ zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

14.2. Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce

15. Úhrady za poskytování informací

o 15.1. Sazebník úhrad

https://obec.brnenec.cz/…y-ke-stazeni

o 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy
o 16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

o 16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Brněnec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nebyl nalezen žádný soubor
Nebyl nalezen žádný soubor
  Prosím čekejte...