RSS:Povinné informace

15.01.2014
 


Prohlášení o ochraně osobních údajů ....ke stažení zdeInformace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 1. Název

Obec Brněnec

 

 1. Důvod a způsob založení

Obec Brněnec vznikla podle zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Organizační struktura

Obec Brněnec

           
 

            Zastupitelstvo

                        Finanční výbor zastupitelstva

                        Kontrolní výbor zastupitelstva

            Rada

                        Komise kulturní, školská a sportovní

                        Sociální komise

                        Redakční rada

            Obecní úřad

                  Yvona Procházková, matrika,   matrika@brnenec.cz
            
                   Mgr. Alena Popelková, bytové hospodářství,  spravce@brnenec.cz

                   Eva Kozáková, účetní,  ucetni@brnenec.cz

 

 1. Kontaktní spojení

Moravská Chrastová 77

569 04  Brněnec

Telefon 461 523 810

Email: starosta@brnenec.cz

WWW: obec.brnenec.cz

ID Datové schránky: wi7be94

 

4.1  Kontaktní poštovní adresa

Moravská Chrastová 77

569 04  Brněnec

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Moravská Chrastová 77

569 04  Brněnec

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7-17 hod

Středa   7-17 hod

 

4.4 Telefonní čísla

461 523 810    starosta

461 523 811    místostarosta, účetní

461 523 238    matrika

461 523 138    referent bytového hospodářství, účetní MŠ, ZŠ

 

4.5 Číslo faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

obec.brnenec.cz

4.7 Adresa e-podatelny

            e-podatelna@brnenec.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

starosta@brnenec.cz

            mistostarosta@brnenec.cz

            matrika@brnenec.cz

spravce@brnenec.cz

4.9 ID datové schránky

wi7be94

 

 1. Bankovní spojení

1283433379/0800

 

00276464

 

 1. DIČ

CZ00276464

 

 1. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

- Místní program obnovy venkova

- Územní plán / pod čísly jednotlivé dokumenty /
    1
    2
    3
    4


- Povodňový plán

-Rozpočtový výhled

- Rozpočet obce

- Závěrečný účet obce

                      

8.2  Rozpočet obce  

- Rozpočet obce 2012


- Rozpočet obce 2013

- Rozpočet obce 2014

 - Rozpočet obce 2015

 - Rozpočet obce 2016


 - Rozpočet obce 2017

8.3  Závěrečný účet   

-
Závěrčný účet obce 2012

- Závěrečný účet obce 2013


- Závěrečný účet obce 20148.4  Místní program obnovy venkova

Obec Brněnec - místní program obnovy venkova
pro období 2015- 2020
 

9.     Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • Ústně v kanceláři úřadu
 • Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04  Brněnec
 • e-mailem na adresu: ucetni@brnenec.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 461 523 810, 461 523 811
 • úřední hodiny Po, St od 7 do 17 hodin

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

        Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst.l ) – 7 dnů

        Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§14 odst. 3, písm. a)

        7 dnů

        Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm.b) – 3 dny

        Poskytnutí informace žadateli (§14 odst.3, písm.c) – 15 dnů

        Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst.5) – 10 dnů

        Rozhodnutí o odvolání (§16 odst.3) – 15 dnů

        Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§14 odst.3, písm. a) – 30dnů

        Lhůta pro odvolání , jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§15 odst.4) – 15 dnů

        Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§16 odst. 1) – 15 dnů

      

       Termíny

        Poskytování informací dle § 5 odst.1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5 odst.2)-od 1.1.2001

        Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5 odst. 3) – od 1.1.2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kdo může požádat

O informaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba , přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne

Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne

        Je-li požadována informace označená za utajovanou skutečnost

        Jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

        Pokud je požadována informace označená za obchodní tajemství

        Jde – li o informace o probíhajícím trestním řízení

        Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá

        Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

        Písemně, není – li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Co musí písemná žádost obsahovat

        Musí být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá  a kdo ji činí

        Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

Jaký bude postup povinného orgánu

        Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30-ti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

        Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů – pokud žádost splňuje všechny náležitosti , poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15-ti dnů

 

 

 

Co když orgán nevyhoví

        Pokud povinný orgán, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

        Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se zato, že vydal informaci, kterým informaci odepřel

        Proti rozhodnutí lze podat odvolání , a to nejpozději do 15-ti dnů od jeho doručení nebo od uplynutí marné lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4

 

Komu se odvolání posílá

        Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat


Kdo o odvolání rozhodne

        O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

        Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15-ti dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí  potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání

        Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

        Pozn: Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze podat písemně nebo ústně do protokolu, Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

12. Formuláře

        Přiznání k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob s trvalým pobytem v Brněnci.
Ke stažení zde ...

        Přiznání k poplatku za psa. Ke stažení zde ....     
                                                 

       -    Místní poplatek ze psů - Odhlášení, ohlášení změny . Ke stažení zde ...


        -   Žádost o povolení kácení.  Ke stažení zde ...

  
        -  Rozhlas sms - dotazník.    Ke stažení zde ...


 


 

13. Popisy postupů –

návody na řešení životních situací na portal.gov.cz

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

§  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

§  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

§  zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

§  zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

§  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

§  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

§  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

§  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

§  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích


14.2. Vydané právní předpisy


Úřední deska

 

15. Úhrady za poskytování informací

o    15.1. Sazebník úhrad 2019


o    15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

o    16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

o    16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Brněnec  poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva o poskytování informací 2012

Výroční zpráva o poskytování informací 2013

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2018


18.
Poskytnuté informace


Informace z 21.8.2019

Informace z 24.7.2019

Informace z 1.6.2018

Informace z 15.5.2018

Informaci z 9.4.2018

Informace z 15.11.2017
         
Přílohy k - Informaci z 15.11.2017
        
Příloha 1   Příloha 2  Příloha 3    Příloha 4    Příloha 5  Příloha 6  Příloha 7  Příloha 8

Informace z 1.11.2017

Informace z 11.10.2017    Příloha 1  Příloha 2   Příloha 3   Příloha 4    Příloha 5

Odpověď z 22.8.2017

  Informace z 31.7.2017

  Informace z 24.7.2017

  Informace z 28.6.2017  

  Informace z 23.3.2017

  Informace
z 27.2.2017

  Informace z 20.10.2016 II.

  Informace z
20.10.2016  I.

  Informace z 15.2.2016

   Informace z 14.9.2015


   Informace z 1.6.2015

  
Informace z 25.3.2015

  
Informace z 11.9.2014

   Informace z 7.7.2014

   Informace z 7.7.2014

  
Informace z 23.4.2014

  
Informace z 4.9.2013

     Informace z 7.2.2013

  

 

 

 

 

 

Anketa

Měření v obcí Obec Brněnec má možnost se připojit k okresnímu systému průběžného měření rychlosti v obci. Do systému jsou zatím přihlášeni: Svitavy, Opatov a Březová nad Svitavou. Rada obce Brněnec se na vás obrací s žádostí o vyjádření : Souhlasím se zavedením systému průběžného měření rychlosti v obci Brněnci ?

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy