RSS:Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č.1/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

30.08.2011
 

Obecně závazná vyhláška obce Brněnec

č.1/2011

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

 

 

Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 22. 8. 2011 Usnesením č. 3 usneslo  vydat na základě § 10 písm. a), b) a c), § 84 odst. 2 písm. h) a § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání zákona ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje závazné podmínky za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví, majetku a veřejného pořádku, stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory, kde je vstup psů zakázán.

Článek 2

Vymezení pojmů

(1)      Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí, jehož předpokladem je dodržování souhrnu pravidel chování, které jsou podle místních zvyklostí nezbytnou podmínkou klidného a spořá-daného soužití v obci.

(2)      Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, na území obce Brněnec 1).

(3)      Průvodcem psa se rozumí osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2).

(4)      Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa bez vodítka.

(5)      Zařízením obce sloužícím potřebám veřejnosti je

        a) Zahrada u Obecního úřadu, KÚ Moravská Chrastová, p.č. 84, 297/4 a 297/15

        b) Okolí Kulturní chaty, KÚ Chrastová Lhota, p.č. 7,  113/1 a 115

 

 

Článek 3

Povinnosti průvodce psa

(1)      Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku.

(2)      Průvodce psa je povinen uklidit exkrementy, které pes po sobě na veřejném prostranství zanechal.

(3)      Držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Brněnec, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identifikačním označením vydávaným Obecním úřadem Brněnec (identifikační známka).

(4)      Volný pohyb psů je možný na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 2.

(5)      Povinnosti uvedené v tomto článku vyhlášky se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, pro psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob a lovecké psy 3).

Článek 4

Zákaz vstupu se psy

Vstup se psy je zakázán na veřejná prostranství vymezená v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Článek 5

Pravidla pro užívání zařízení obce

Do zařízení obce uvedených v čl.2, odst.5, je zákaz přivádět psy a jiná zvířata.

 

Článek 6

Omezení hlučných činností

(1)      Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

a)          rušení nočního klidu

b)          používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

(2)      Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

(3)      Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.)

a)          v době nočního klidu,

b)          o nedělích  od 00:00 do 8:00 a v době od 12:00 do 24:00 hodin,

c)          ve dnech pracovního volna v době od 20:00 do 24:00 hodin.

 

 

Článek 7

Kontrola

(1)  Dodržování vyhlášky kontrolují dle platných právních předpisů členové zastupitelstva,

       členové kontrolního výboru a osoby pověřené zastupitelstvem pro tuto činnost

(2)  Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihují podle zákona č. 200/1990 Sb.

       o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Článek 8

          Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

 

 

 

 

              ………………………………                                       ………………………………

                  Mgr. Blahoslav Kašpar                                                     Eva Kozáková

                              starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 31. 8. 2011

 

Sejmuto z úřední desky:

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Brněnec č. 1/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

 

Výčet veřejných prostranství v obci, na která je zakázán vstup se psy:

 

a) Dětské hřiště za Základní školou, KÚ Brněnec, p.č.2563/1, 2563/2, 2604/1 a 2571/25

b) Dětské hřiště Mariánské údolí, KÚ Moravská Chrastová, p.č. 309/29 a 309/40

c) Areál bývalého koupaliště, KÚ Moravská Chrastová p.č.256, 240, 241, 283, 222/7, 223/1 a 225/2

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Brněnec č. 1/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

 

Výčet veřejných prostranství v obci, na kterých je povolen volný pohyb psů:

 

a)          KÚ Brněnec, p.č.2577, tzv. „Uhelka“

b)          KÚ Moravská Chrastová, p.č. 352/1, prostor za ČSAD

c)          KÚ Chrastová Lhota, p.č. 144, bývalé hřiště

 

 


 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba

3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 52 písm. j) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy