RSS:Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č. 2/2008,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

23.12.2008
 
Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č. 2/2008,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Včetně souboru ke stažení.
Obecně závazná vyhláška
obce Brněnec
č. 2/2008,
 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 22.12.2008 usnesením č.4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
 
            (1) Obec Brněnec touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 
            (2) Správu poplatku provádí Obecní úřad Brněnec( dále jen „správce poplatku“).
 
 
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
 
            Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb.,                      o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1], [2]
 
 
 
 
 
Čl. 3
Veřejné prostranství
 
            Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považuje prostor v místní části Moravská Chrastová od čp.38,čp.92, čp.95 a čp.96 parcelní číslo 432/2 a 432/3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 
            (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
 
            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
           
Čl. 5
Sazba poplatku
 
            (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
                 za umístění  prodejních zařízení ve výši                                50,-Kč.
 
 
 
Čl. 6.
Splatnost poplatku
 
            (1) Poplatek podle čl. 5 odst. 1 je splatný před započetím prodeje
            (2) Úhradu je možno provést v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Brněnci .
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
 
            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[3]
 
 
Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
            (1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška O místních poplatcích ze dne 23.10.1997.
           (2)Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné
                 vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.   
 
 
Čl. 9
Účinnost
            Tato obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2009
       
 
 
 
 
 
                       
……………………            …………………………
   Mgr. Josef Hoch                         Mgr. Jan Havlíček
      místostarosta                                    starosta
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:23.12.2008
 
Sejmuto z úřední desky dne:  23. 01.2009


 

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy