RSS:SDH Moravská Chrastová

 SDH Moravská Chrastová

Historie:

            Je tomu skutečně 130 let, co byl v Moravské Chrastové založen hasičský sbor, který zachraňuje dodnes cenné hodnoty veřejného i soukromého majetku. Mnoho generací se vystřídalo od doby, kdy si naši předkové uvědomili, že je nutno proti ničivým následkům ohně i jiných živelným pohromám postupovat organizovaně.     

            Za jeden z prvních kroků k organizovanému postupu proti požárům v našich zemích je Tereziánský požární řád, vydaný na Moravě 21. srpna 1751.    

            První hasičský sbor v českých zemích byl založen v roce 1853 v Praze, byl to však sbor placený. Malé obce neměly dostatek prostředků, aby mohly vydržovat placené hasiče.

            První dobrovolné hasičské sbory v českých zemích byly německé, neboli český spolkový život byl potlačován. Teprve po r. 1876, kdy bylo v Rakousku – Uhersku zákonem zaručeno shromažďování, začaly se hlavně na venkově zakládat i české kulturní i jiné spolky. 

            Je potěšitelné, že brzy po těchto událostech se zorganizovali i obyvatelé Moravské Chrastové a založili v r. 1881 ,,Dobrovolný hasičský sbor v Moravské Chrastové‘‘. Víme jen, že dlouholetými veliteli byli zakladatelé Rudolf Duchatschek a Jan Zierl.

            Násilné začlenění Mor. Chrastové do tzv. Říše v roce 1939 přineslo změny do organizace hasičského sboru, a to na válečný stav. V této době odešlo mnoho českých občanů do vnitrozemí.

            Dne 5. května 1945 přejímá Revoluční výbor v Mor. Chrastové moc do svých rukou

a začíná obnovovat český hospodářský a kulturní život v obci. Od roku 1947 byl starostou zvolen  PhMr. Bohumil Schröder a velitelem sboru Jan Štrof, který byl velitelem plných 12  roků. To byli první velitelé a starostové po osvobození.V tomto období činnost všech členů byla zaměřena na svépomocné obnovování požární techniky, výcvik, ale také na budovatelské akce v obci.

           

Současnost:

 

            Nyní hasiči pomáhají při jiných akcích jak pro obec, tak i pro svoji činnost. Pomáhali při budování nové hasičské zbrojnice, byla přestavěna klubovna, dále pomáhali při budování kanalizace atd.

            Hasiči uspořádali nespočet zájezdů za kulturou a každoročně pořádají hasičský bál, dětský den, drakiádu a taneční zábavy. Také se zúčastňují různých soutěží a jiných akcí pořádaných hasičskými organizacemi.

            Naše organizace má 57 členů. Současným velitelem SDH je Libor Kolář a starostou Pavel Kolínek. Po rozpadu sportovních družstev nám zůstalo alespoň jedno družstvo mladých hasičů, kteří se pravidelně zúčastňuje různých soutěží a hry Plamen.

            Veškerá tato činnost by nebyla možná za vydatné pomoci místních podnikatelů a Obce Brněnec. Proto jim chceme poděkovat za podporu, kterou nám věnují.

              Někteří členové našeho SDH jsou zařazeni do výjezdové jednotky obce Brněnec, kterou zřizuje obec. Velitelem této jednotky je Kozák Ondřej.

            Jedno však bude vždy zapotřebí, toho co bylo, je a musí zůstat i nadále vůdčí ideou pevným základem hasičského hnutí: ,,Obětavá, nezištná pomoc spoluobčanům v neštěstí a účast na všem, co směřuje ku prospěchu.‘‘

 

Web:   www.sdhbrnenec.wbs.cz

            www.mladihasici.blog.cz

 

Kontakt: starosta SDH          Kolínek Pavel      608 261 879      ovi-h@seznam.cz

                vedoucí mladých hasičů   Švancarová Eva   777 989 025      esvancarova@seznam.cz

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy