RSS:
Start dokončených projektů „Lesní downhill brněnecké prameny“ a „Březovský lesní downhill“ se odkládá

S lítostí musíme oznámit, že dokončení výše uvedených projektů se odkládá o dva měsíce. Momentálně jsou ve fázi takřka před dokončením, ale část lesních porostů v bezprostřední blízkosti stezek byla koncem srpna a v září napadena kůrovcem. Lesy odolávaly extrémnímu suchu celé horké léto, ale v závěru podlehly v některých místech náletu kůrovce. Na sucho doplatily zejména smrky, které bude potřeba vytěžit a přiblížit ve složitém terénu směrem nahoru k odvozním cestám. Těžbou a zejména přibližováním budou některé krátké úseky vybudovaných tras mírně narušeny. Po ukončení přibližovacích prací v říjnu je bude třeba pomístně navrátit do původního stavu. Část porostů navíc není ve vlastnictví obcí.

Lesní porosty v této lokalitě jsou naštěstí tvořeny směsí dřevin (i když smrk je v převaze), takže lesní prostředí zde zůstane zachováno. Prodloužení lhůty k dokončení již bylo schváleno poskytovatelem dotace (SZIF).

Nově je plánováno otevření stezek na konci listopadu.

Napsal: ing. Milan Hron 25.9.2018


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Posílení rekreačních funkcí lesa / nová nabídka sportovního vyžití zejména pro občany Brněnce a Březové nad Svitavou

 

V souvislosti se zvyšující se poptávkou po sportovním volnočasovém vyžití zejména mladších ročníků a dotační výzvě Místní akční skupiny (MAS) Svitava jsme se rozhodli podat žádost o podporu projektu zatím pracovně nazvaného „Lesní downhill brněnecké prameny“. Bude situován do již rekreačně využívané části lesa nad Zářečím a březovským náměstím, kde jsou pěší stezky a lanový park. Amatérsky (a zcela živelně a bez souhlasu vlastníka lesa) jsou zde tratě v lese stavěny již několik let, ale na nevhodných místech. Projekt tím usměrňuje návštěvnost území, omezuje budování "divokých" tras tohoto typu, včetně nekontrolované eroze a výskytu odpadů a rušení zvěře. Důležitá je i návaznost na obdobný projekt v Březové, nazvaný „Březovský lesní downhill“. Je dobrou zprávou, že obce na projektech spolupracují, budou se vzájemně podporovat a propagovat, mimo jiné i na informačních tabulích a informačním letáku – skládačce.

Technicky půjde o vybudování tratí pro sjezd na horských a speciálních kolech, zřízení nových drobných terénních prvků, jejich značení a osazení infotabulemi. Součástí bude zřízení jednoduchého odpočinkového místa u místního (patrně většinově neznámého) vodojemu v brněnecké části. Tratě pro sjezd budou trasovány a budovány pomocí mechanizace (minibagr) a ruční práce formou úzkých zářezů a násypů v šířce do cca 1 metru (šířka bude nepravidelná podle terénní konfigurace - v úzkých místech mezi stromy a v klopených zatáčkách do 1,8m). Konstrukce bude tvořená materiálem z pomístních výkopových prací, doplněných podle potřeby zpevňujícím povrchem z kameniva (frakce 0-32mm) o tloušťce 0-10cm. Délka nových stezek bude cca 2,4 km v březovské a 0,7 km v brněnecké části. Kolem tras bude rozmístěno celkem 6 ks informačních tabulí s orientační mapkou, návštěvním řádem a bezpečnostními pokyny. Popularita tohoto typu sportu prudce roste. Návštěvníci odjinud snad nakonec skončí i v místních občerstvovnách.

Při budování tras bude vytěženo jen cca 5 ks vzrostlejších stromů (téměř výhradně smrků). „Elitním“ stromům se trasy vyhýbají. V oblasti budou před stavbou nebo v jejím průběhu provedeny i plánované probírkové zásahy, do lesa se tedy bude v několika příštích letech zasahovat jen z důvodu nahodilých těžeb (vítr, sucho, kůrovec). Lesy budou v lesním hospodářském plánu zařazeny mezi lesy se zvýšenou rekreační funkcí.

Stezky nebudou využitelné jako lesní dopravní síť pro přibližování dříví. Přístup k začátku tras a návrat k veřejným komunikacím bude probíhat po stávajících veřejných komunikacích s omezeným či zcela vyloučeným pohybem motorových vozidel. Základní snahou při trasování bylo maximální omezení souběhu či křížení s dosavadními pěšími trasami, zejména směrem k rozhledně. Dojde k němu jen v několika krátkých úsecích a navíc tam, kde se sjezdaři budou vracet k výchozímu bodu sjezdových tras, tedy většinou směrem do kopce. V případě prováděných lesních prací budou tratě vždy na několik dnů uzavřeny. Informace o uzavírkách a stavu tras budou zveřejňované na webech obou obcí. Otevření tras je plánováno na 30.9.2018.

Napsal: ing. Milan Hron  15.12.2017
Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy