RSS:Základní info

Obec Brněnec se nachází přibližně 15 km jihovýchodně od Svitav, v kotlinovitém údolí vytvořeném řekou Svitavou, která zde tvoří historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Obec vznikla sloučením dvou původně samostatných vsí, Brněnce a Moravské Chrastové, a dnes ji tvoří místní části Brněnec, Moravská Chrastová, Podlesí a Chrastová Lhota s celkovou katastrální rozlohou 629 ha. Na území s průměrnou nadmořskou výškou 370 m žije v současnosti 1305 obyvatel.


Historie

Nejstarší částí obce je Moravská Chrastová. Na její vznik po roce 1200 se usuzuje z první písemné zmínky v listinách a záznamech olomoucké kapituly z roku 1323. Obec tehdy tvořilo několik chalup podél staré obchodní cesty. Podnět k osídlování dali mniši premostrát-ského kláštera v Litomyšli, kteří tak zvyšovali svoje příjmy osídlováním neobydleného kraje. Biskup Kunrát odňal Chrastovou svojanovskému pánovi, který si ji neprávem přisvojil, protože již ke konci 12. století daroval moravský kníže Fridrich II. toto území od pramenů Svitavy až po Rozhraní olomouckému biskupovi. O tom, že je Chrastová Lhota mladší, svědčí právě přídavek Lhota.
První písemná zmínka o místní části - obci Brněnec, pochází z roku 1557. Obec byla až do začátku 18. století součástí Bělé nad Svitavou. Teprve v této době se oddělila úsilím rytíře Doubka, majitele a stavitele mlýnů v Brněnci a vznikla samostatná obec Brněnec. Význam obou vsí začal stoupat s výstavbou textilních závodů Löw-Beerových, hedvábné továrny bratří Baderových a výstavbou nákladového nádraží Brněnec (dnes nádraží Březová nad Svitavou).
Z historických památek se na katastru Moravské Chrastové nachází kaple sv. Isidora z r.1855 a evangelický kostel z počátku 19.století. . Významnější památkou místní části Brněnec je zvonice, jejíž zvon byl odlit v roce 1843 W.F.Stankem v Olomouci. V centrální části Podlesí, skupiny domů podél řeky Svitavy, stojí bývalý klášter. Dvoupatrová budova se dvěma vchody a schodišti je dnes upravena na obytný dům. Kaple přistavěná k pravé části budovy nad pramenem, byla zbytečně zbořena někdy ve třetí čtvrtině 20. století.
V okrajové části bývalé textilní továrny ( poslední název Vitka Brněnec) se nachází zbytky Schindlerova koncentračního tábora, v němž se konce války dočkali „Schindlerovi židé“. Na křižovatce v Moravské Chrastové stojí pomník věnovaný památce čtyř hrdinů, kteří padli v roce 1938 při střetu Československé armády s německými ordnery při neoprávněném záboru Moravské Chrastové.


Současnost

Obec Brněnec je významnou spádovou obcí s poměrně dobrou občanskou vybaveností. Děti navštěvují dvě mateřské školy a základní školu pro 1. až 9 stupeň. Svou ordinaci mají v obci praktický lékař, lékař pro děti a dorost, gynekolog, zubní lékař, je zde i rehabilitační pracoviště a lékárna. Pro sportovní vyžití dětí i dospělých slouží sportovní hřiště s umělým povrchem při Základní škole v Brněnci, nejmenší děti využívají dětské hřiště v areálu Obecního úřadu. Pro venkovní společenské aktivity je využíváno obcí i společenskými organizacemi tzv. hasičské cvičiště „Pod komínem“, které je v současnosti soukromým majetkem a slouží i k pořádání hudebních festivalů a podobných akcí.
Obec zřídila knihovnu s veřejně přístupným internetem. V Lidovém domě se společenským sálem je provozována i restaurace. K další občanské vybavenosti patří pobočka banky, prodejny potravin, průmyslového zboží, textilu a drogerie. Své služby zde poskytují drobní živnostníci. Obec leží na důležitých dopravních spojnicích, silnici I/43 ze Svitav do Brna a železničním koridoru Praha – Brno.
Největšími podniky v obci jsou Silk & Progress, zastupující jako poslední historicky významnou textilní výrobu, Mlýny Brněnec ( dnes provozovna firmy Penam) a M-Storjírny a.s., kde se vyrábí zámečnické výrobky a ocelové konstrukce. Velkým problémem po všech stránkách je nedořešené vlastnictví chátrajícího komplexu bývalé Vitky Brněnec, v jejímž areálu leží i budovy továrny O.Schindlera.

V obci rozvíjí svou činnost řada organizací, mezi nejvýznamnější patří Divadelní soubor E.Vojana, SDH Moravská Chrastová, Svaz skautů a skautek, TJ Jiskra a další.

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy